site-logo

Yêu cầu tư vấn Hệ thống Potting

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây, đối với các thông tin chưa xác định, vui lòng để trống

Nếu đã tải lên TDS của vật liệu, vui lòng bỏ qua các thông số yêu cầu phía dưới đây

Độ nhớt

Lượng keo ra mỗi lần (Dosing Volume)